ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี แพลตผอร์ม หน่วยประมวลผล อุปกรณ์ และครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว