คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน

ศึกษาเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ของไหล สมบัติของไหล ความดันและเฮด การเคลื่อนที่ของของไหล ประเภทของการไหล สมการความต่อเนื่อง พลังงานการไหล แรงและโมเมนตัมในการไหล การไหลในท่อ และการวัด อัตราการไหล หลักอุณหพลศาสตร์ สมบัติสารบริสุทธิ์ สถานะของแก๊สอุดมคติ กฎของอุณหพลศาสตร์ สเกล อุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทาลปี (Enhthalpy) เอนโทรปี (Entropy) กระบวนการวัฎจักร และ วัฎจักรทวน วัฎจักรกำลังเบื้องต้น และวัฎจักรเครื่องอัดอากาศ


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตและพันธุกรรม
แสงและการมองเห็น เสียงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์


ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบหน่วยและการวัด การแปลงหน่วย เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อรที่   มวล แรงาน พลังงานและกำลัง สภาพสมดุลทางกล โมเมนตัมและการชน ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่น สมบัติเชิงกลของสาร กลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกศ์เบื้องต้น


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับอันตรายจากกระบวนการการผลิตและสารเคมี สาเหตุ และวิธีป้องกันอุบัติเหตุ สัญลักษณ์ ป้ายเตือน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การวิเคราะห์ เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA)
กฎหมาย ความปลอดภัย  สุขอนามัย และส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสำนักงาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสำนักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์  การใช้งานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง


จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจสมบัติของสสาร คุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สารละลาย สมดุลเคมี ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

2. สามารถปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้ / การปฏิบัติงานด้วยความด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสมบัติของสสาร คุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี และสมบัติสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

2. คำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี ปฏิกิริยาเคมี และกรด-เบส

3. ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความรู้ทางทฤษฏีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของสสาร คุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมดุลเคมี สารละลาย กรด-เบส ปฏิกิริยาเคมี และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน


ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี สมดุลมวลสารและพลังงานเบื้องต้น การทำ สมดุลมวลสารและพลังงานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีของระบบที่เข้าสู่สภาวะคงตัวโดยใช้ข้อมูลสมดุลเคมีสมดุลวัฎภาคข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลทางอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตการแก้ปัญหาสมดุลมวลสารและพลังงาน