การเตรียมการสอน

รหัส  2105-2110 ชื่อวิชา  เครือข่ายคอมพิวเตอร์   หน่วยกิต(ชั่วโมง)  2(1-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          2. มีทักษะการติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          3. มีทักษะในการประมาณราคา การทดสอบ และการส่งมอบงาน

          4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          2. ประกอบ ติดตั้ง และทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          3. ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          4. ประเมินราคาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติ หลักการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและไร้สาย เขียนและอ่านแบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานของเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ในการรับ-ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ ติดตั้งสาย อุปกรณ์จับยึด ขั้วต่อสาย เต้าเสียบ การติดตั้งระบบและโปรแกรมจัดการระบบ ระบบป้องกันการ ประมาณราคาและการทดสอบการทำงาน

 

เกณฑ์การวัดผลรายวิชา

วัดผลระหว่างภาค                            60       คะแนน

-เก็บครั้งที่ 1                          10       คะแนน

-สอบกลางภาค                      20       คะแนน

-เก็บครั้งที่ 2                          10       คะแนน

-พฤติกรรม                           20       คะแนน

วัดผลปลายภาค                               40       คะแนน

รวม                                           100       คะแนน

 

 


รหัสวิชา: 20105-2007
ท.ป.น.: 1 - 3 - 2

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและแปลงเลขฐานต่าง ๆ รหัสไบนารี่และรหัสต่าง ๆ คณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิกเกท ลอจิกไดอะแกรม วงจรบวกลบเลขไบนารี่ การเข้ารหัส ถอดรหัส วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น ฟลิปฟลอปแบบต่าง ๆ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแสดงผลหน่วยความจำ คุณสมบัติของไอซีตระกูลต่าง ๆ และการอ่านคู่มือไอซีดิจิทัล

การเตรียมการสอน

 

รหัส  3105 - 2007  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์  หน่วยกิต(ชั่วโมง)  2(1-2)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. เข้าใจโครงสร้างการทำงาน ชุดคำสั่ง และการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

          2. มีทักษะในการใช้คำสั่งและการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

          3. มีกิจนิวัยในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและ

             ปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

         1. แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

          2. ประกอบและทดสอบไมโครคอนโทรลเลอร์

          3. ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

 

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลีและภาษาระดับสูงของไมโครคอนโทรลเลอร์การควบคุมระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์การต่อวงจรและการประยุกต์ใช้งาน

 

เกณฑ์การวัดผลรายวิชา

วัดผลระหว่างภาค                            70       คะแนน

-เก็บครั้งที่ 1                          20       คะแนน

-สอบกลางภาค                      10       คะแนน

-เก็บครั้งที่ 2                          20       คะแนน

-พฤติกรรม                           20       คะแนน

วัดผลปลายภาค                               30       คะแนน

รวม                                           100       คะแนน

 

 

 

 

 


การเตรียมการสอน

 

รหัส  3127 - 9002  ชื่อวิชา  วิทยาการหุ่นยนต์  หน่วยกิต(ชั่วโมง)  2(2-0)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

     1. เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์

     2. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูล

 

สมรรถนะรายวิชา

1.    แสดงความรู้เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ตามวิวัฒนาการ

 

คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของหุ่นยนต์จากอดีตถึงปัจจุบันด้านโครงสร้าง กลไก ชนิด พิกัด หลักการทำงานและส่วนประกอบต่าง ๆของหุ่นยนต์ การควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้กับหุ่นยนต์ การนำหุ่นยนต์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิต

 

เกณฑ์การวัดผลรายวิชา

วัดผลระหว่างภาค                            60       คะแนน

-เก็บครั้งที่ 1                          10       คะแนน

-สอบกลางภาค                      20       คะแนน

-เก็บครั้งที่ 2                          10       คะแนน

-พฤติกรรม                           20       คะแนน

วัดผลปลายภาค                               40       คะแนน

รวม                                           100       คะแนน


การเตรียมการสอน

 

รหัส  30105 - 2106  ชื่อวิชา  หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  หน่วยกิต(ชั่วโมง)  3(2-3)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

     1.  เข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

     2.  มีทักษะในการออกแบบ ทดสอบและควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

    งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1.    แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

2.    ออกแบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

3.    ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนต์ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

4.    ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

 

คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติการ เกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์การทำงาน การออกแบบ การควบคุม กระบวนการป้อนกลับ การทำงานของเครื่องควบคุมกลไกร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

 

เกณฑ์การวัดผลรายวิชา

วัดผลระหว่างภาค                            70       คะแนน

-เก็บครั้งที่ 1                          20       คะแนน

-สอบกลางภาค                      10       คะแนน

-เก็บครั้งที่ 2                          20       คะแนน

-พฤติกรรม                           20       คะแนน

วัดผลปลายภาค                               30       คะแนน

รวม                                           100       คะแนน