ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในปัจจุบัน ที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยศึกษา โครงสร้าง องค์ประกอบ เครื่องมือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และวิธีการใช้งานเพื่อพัฒนาระบบงาน ในหัวข้อที่กําหนด โดยจัดทําเอกสารรายงานและนําเสนอผลการดําเนินงาน

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ ไอโอทีแบบต่าง ๆ