รหัสวิชา 3124-2102    ชื่อวิชา  เทคโนโลยีปิโตรเคมี       ท-ป-น  3(3)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย

2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน

ประหยัดอดทน และสามารถทำงานร่วมกัน

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

2. วิเคราะห์กระบวนการขนส่ง การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยคำนึกถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

3. วิเคราะห์กระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ในประเทศไทย องค์ประกอบของกลุ่มโรงงานปิโตรเคมี การเตรียมวัตถุดิบ การขนส่ง การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภคกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ สำหรับกระบวนการผลิตสารปิโตรเคมีขั้นต้น กระบวนการผลิตสารปิโตรเคมีขั้นกลาง กระบวนการผลิตปิโตรเคมีขั้นปลาย


 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบเซมิไมโครของ สารประกอบ อนินทรีย์ สมดุลเคมี และค่าคงที่ของสมดุล สมดุลการละลายของเกลือที่ละลายน้ำได้น้อยสมดุลของสารประกอบเชิงซ้อน สมดุลกรด-เบส