ศึกษาเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ของไหล สมบัติของไหล ความดันและเฮด การเคลื่อนที่ของของไหล ประเภทของการไหล สมการความต่อเนื่อง พลังงานการไหล แรงและโมเมนตัมในการไหล การไหลในท่อ และการวัด อัตราการไหล หลักอุณหพลศาสตร์ สมบัติสารบริสุทธิ์ สถานะของแก๊สอุดมคติ กฎของอุณหพลศาสตร์ สเกล อุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทาลปี (Enhthalpy) เอนโทรปี (Entropy) กระบวนการวัฎจักร และ วัฎจักรทวน วัฎจักรกำลังเบื้องต้น และวัฎจักรเครื่องอัดอากาศ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภูมิกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ศึกษาประโยชน์ หลักการการทำงานของระบบเฉพาะหน่วย และการอธิบายแผนภูมิการผลิตในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรมไฮโดรเจน อุตสาหกรรมออกซิเจน อุตสาหกรรมไนโตรเจน อุตสาหกรรมโซดาไฟและคลอรีน อุตสาหกรรมกรดซัลฟิวริก อุตสาหกรรมน้ำมันพืช อุตสาหกรรมสบู่และสารซักฟอก และอุตสาหกรรมแก้ว ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในสถานระกอบการ


ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการใช้งาน การให้ไบแอส การวิเคราะห์ ไดโอดทรานซิสเตอร์และเฟ็ท การแปลความหมายจาก DATA SHEET การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าวงจรขยายในย่านความถี่ต่ำสำหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาหลายภาค วงจรขยายป้อนกลับแบบลบและวงจรขยายกำลัง