คำอธิบายรายวิชา

                              ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น   การถ่ายเทความร้อนหลายทิศทาง การถ่ายเทความร้อนในของไหลและการเดือด การควบแน่น การคำนวณเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อคู่          การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ  การจัดเรียงแบบอนุกรมและขนาน เครื่องควบแน่น หม้อต้มน้ำ เครื่องต้มระเหย เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น-ครีบ เครื่องอบแห้ง และหอผึ่งเย็น


คำอธิบายรายวิชา

                     ศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดรวบยอดพื้นฐาน สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเอกพันธ์      สมการแม่นตรงและไม่แม่นตรง ตัวประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการแบร์นูลลี              สมการอันดับสูง : สมการเชิงเส้น คำตอบของสมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่และสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่และสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร การประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่วัตถุ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ สามารถหาอัตราเร็วและโมเมนตัมของวัตถุก่อนชนและหลังชน กฎของโมเมนตัม ปริมาณความร้อน และการถ่ายเทความร้อน การนา การพา การแผ่รังสี ความสัมพันธ์ระหว่างมวล งาน และพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความดันและอุณหภูมิของแก๊ส สารทางาน ความดันจำเพาะ การจำแนกพลังงานของแก๊ส สนามของแรง สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก รวมถึงพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ