จุดประสงค์รายวิชา

1.       เข้าใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล

2.       สามารถคำนวณและออกแบบเครื่องจักรกล

3.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเลือกใช้วัสดุ

2.       คำนวณและออกแบบชิ้นส่วนซึ่งมีความเค้นผสมและใช้ทฤษฎีความเสียหาย ชิ้นส่วนภายใต้ภาระความล้า

3.       คำนวณและออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย และความล้า การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดยํ้าและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก ตัวเรียว เพลา สปริง และสกรูส่งกำลัง การทำโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล