3901-2110 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Security)

30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ     (Information Technology for work)

    Java หรือ Java programming language คือภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ พัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษานี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส C++ โดยรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษานี้เรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่งตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทำงานของ เจมส์ กอสลิง แล้วภายหลังจึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ "จาวา" ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทน จุดเด่นของภาษา Java อยู่ที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้หลักการของ Object-Oriented Programming มาพัฒนาโปรแกรมของตนด้วย Java ได้

     ภาษา Java เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ( OOP : Object-Oriented Programming) โปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้นคลาสคือที่เก็บเมทอด (Method) หรือพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีสถานะ (State) และรูปพรรณ (Identity) ประจำพฤติกรรม (Behavior)

รหัสวิชา   3901-2003 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Implement of Database) หน่วยกิต (ชั่วโมง) 3 (5)

คำ อธิบายรายวิชา   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของทรานสดิวเซอร์  หลักการและชนิดแอคทูเอเตอร์ สารเคมี พลังงาน   การตรวจจับเซนเซอร์    และควบคุมทำงานของทรานสดิวเซอร์  การใชเ้ครื่องมือวัด และ ทดสอบการทำ งาน   การประยกุตใ์ช้งานของทรานสดิวเซอร์

3901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Network Operating Systems for Server)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server)

2. สามารถปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมให้บริการบนเครื่องแม่ข่าย (Server)

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและตั้งค่าระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server) และโปรแกรมให้บริการ

2. กำหนดรูปแบบการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องแม่ข่าย

3. ติดตั้งและตั้งค่าระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server) และโปรแกรมให้บริการ

4. ทดสอบการใช้งานระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server) และโปรแกรมให้บริการ


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Network Operating System), การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย การตั้งค่าพื้นฐานบนระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย การให้บริการ (Service) ในรูปแบบต่าง ๆ การกำหนดการทำงานของ Firewall การจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์ใช้งาน (User Management) การควบคุมเครื่องแม่ข่าย (Remote Desktop) ระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การติดตั้งและบริหารจัดการโปรแกรมให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ (Web Server), ระบบฐานข้อมูล (Database Server), แบ่งปันข้อมูล (File sharing Server), การพิมพ์ (Print Server), E-mail (Mail Server),จัดการชื่อเว็บไซต์ (DNS), ไอพีแอดเดรส (DHCP), โปรแกรมจัดการ Proxy Server และโปรแกรมให้บริการในด้านอื่น ๆ การเขียนคำสั่งสคริปต์ Server Command