ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล  หน้าที่  ประเภท  ส่วนประกอบพื้นฐาน ศัพท์เฉพาะ สัญลักษณ์ หลักการทำงาน การควบคุมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้หลักการถ่ายเทโมเมนตัม โดยระบบท่อ วาล์ว ถัง เครื่องกวน ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ และเทอร์ไบน์ เรียนรู้การบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองและสรุปผลการปฏิบัติงาน