ภาคฤดูร้อน เมษายน

     ศึกษาและปฏิบัติเกีÉยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสืÉอสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ