การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการแผ่กระจายทรัพยากรที่สำคัญทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสนองความพอใจในการนำไปใช้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ต้องเป็น การดำเนินการอย่างมีระบบในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อจะมีทรัพยากรใช้ได้ตลอดไป

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีพกพา ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์พกพา (Mobile
Devices) ลักษณะเฉพาะทางของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา (Mobile Applications) การใช้โปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ และการทำธุรกรรมบนอุปกรณ์พกพา กรณีศึกษา