ข่าวและประกาศ

แจ้งให้ทราบ

แจ้งให้ทราบ

by Web Master -
Number of replies: 0

ถึงอาจารย์และนักศึกษาทุกคน

ขอให้นักศึกษาทุกคนปรับเปลี่ยน Profile .ให้เป็นไปตามรูปแบบดังนี้

ชื่อนักศึกษาให้ใส่รหัสนักศึกษา เว้นวรรค ตามด้วยชื่อเป็นภาษาไทย (ยกเว้น นศ.ต่างชาติ)

นามสกุลภาษาไทย

ช่องจังหวัด ให้ใส่ รหัสห้องและกลุ่ม ตามแบบที่กำหนด

วิธีการทำ สามารถดูตัวอย่างได้ที่เวบไซต์

https://sites.google.com/a/irpct.ac.th/moodle-manual/kar-pheim-rupphaph-smachik