ศึกษาเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อสังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกำหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบคอบ สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัยของชุมชนและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน