20990-600 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 


G1

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

            1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตหลักการดูแลรักษาสุขภาพและการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

            2. สามารถดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากโรคติดต่อสิ่งเสพติดการใช้ยาและอุบัติเหตุ

            3. มีเจตๆติและกิจนิสัยที่ดีในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางที่ถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตหลักการดูแลรักษาสุขภาพและการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            2. วางแผนป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากโรคติดต่อสิ่งเสพติดและการใช้ยา 

            3. วางแผนป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตวัยรุ่น

คำอธิบายรายวิชาศึกษา

           เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวัยรุ่นสัมพันธภาพที่ดีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงฮายโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อการใช้ยาและสมุนไพรไทยสิ่งเสพติดและกฎหมายที่ควรรู้อุบัติเหตุและกฎหมายที่ควรรู้