2000-1503ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
        1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย 
        2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในงานอาชีพและการดำรงชีวิต
        3. ตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อชำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

สมรรถนะรายวิชา
 
        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
         2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ 
         3. นำความรู้ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการดารงตนในงานอาชีพและธำรงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน 

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และสถาบันสำคัญของชาติเพื่อธำรงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน