ประวัติศาสตร์ชาติไทย (2000-1503)


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย

         2. สามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

         3. ตระหนักในความสำคัฐของประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สมรรถนะรายวิชา

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์

           2. เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน