ศึกษาเกี่ยวกับ  การจัดองค์การ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลิต  การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ