ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญกาเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินาม เศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์อินทิกรัล ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัยอินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์