คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณยอดซื้อสินค้า ยอดขายสินค้า สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรหรือขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยว การคำนวณดดยใช้อัตราส่วนกำไรขั้นต้นและการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งปฏิบัติการกระทบยอดเงินฝากธนาคารและการจัดทำการเงินสดย่อย