ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ การนำเสนอข้อมูลหรือการบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆในสังคม การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระหรือธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย