ศึกษาสาเหตุและวิเคราะห์ สาเหตุของอุบัติเหตุ วิธีป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน การป้องกันอุบัติเหตุการป้องกันอันตราย จากกการใช้สารเคมี อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ป้ายแสดงความปลอดภัย ประเภทของอัคคีภัย และสิ่งแวดล้อม