ศึกษาและปฏิบัตเกี่ยวกับเวกเตอร์การรวมและการคูณเวกเตอร์แรงและสมดุลของแรงการเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและ การถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์