คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการพิเศษประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และนำเสนองบการเงิน