คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพันธะและโครงสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเบื้องต้นใน
เคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การหาจุดหลอมเหลว การตกผลึกสาร จุดเดือดและการกลั่น การสกัดสารและเทคนิคโครมาโทกราฟี