คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เฉพาะที่นําไปสู่การสังเคราะห์สารด้วยปฏิกิริยาการแทนที่ การเติมและการขจัด สังเคราะห์สารอินทรีย์และการทําสารเคมีให้บริสุทธิ์ ตรวจสอบพิสูจน์เอกลักษณ์ได้ด้วยเทคนิคเคมีอินทรีย์และปฏิกิริยาเคมีเพื่อตรวจสอบหมู่ฟังก์ชัน