จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจการเลือกใช้ การเก็บรักษา สารเคมี อุปกรณ์เครื่องแก้ว เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี การบำรุงรักษา และเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี

2.       สามารถคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่าง ๆ

3.       สามารถเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่าง ๆ

4.       ทดลองโดยใช้ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี

5.       สามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแก้วและเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางเคมี

6.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานทางเคมีด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ การเก็บรักษา สารเคมี อุปกรณ์เครื่องแก้ว เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี การบำรุงรักษา และและขั้นตอนทัว่ ไปในการปฏิบัติการทดลอง

2. เลือกใช้ สารเคมี อุปกรณ์เครื่องแก้วและเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

3. คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่าง ๆ

4. เตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่าง ๆ

5. ปฏิบัติการด้วยเทคนิคพื้นฐานทางเคมี

6. จัดเก็บสารเคมีที่ ีใช้ในปฏิบัติการ บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแก้ว และเครื่องมือพื้นฐาน ในห้องปฏิบัติการ

7. ประยุกต์ใช้หลักการและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้ การเก็บรักษา สารเคมี อุปกรณ์เครื่องแก้ว เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี การบำรุงรักษา และเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี