3904-2007 งานบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว (Maintenance in Computer and Embedded System) 1 -4 -3