ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้า และงานอาคาร ตามมาตรฐานสากล การเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลนพื้นงานอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ไดอะแกรมเส้นเดียว ไดอะแกรมแนวดิ่ง ตารางโหลด เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป เขียนแบบสำหรับงานติดตั้งจริง เขียนแบบงานควบคุม เขียนแบบ Schematic Diagram, Wiring  Diagram, Pictorial Diagram และ One Line Diagram เขียนแบบสำหรับอาคารพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การอ่านแบบไฟฟ้าและสื่อสาร การแยกหมวดหมู่วัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ ถอดราคาวัสดุ การประมาณการวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานติดตั้งไฟฟ้า การคำนวณราคา การทำราคาในรูปแบบ ราการประมาณการ (BOQ) โดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ