ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีกิจการร่วมค้า ฝากขาย ขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ และการจัดทำงบการเงินจากรายการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์