จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งความเข้มข้นของสารละลาย สมบัติของสารละลาย ทฤษฎีจลน์ของก๊าซและของเหลว อุณหพลศาสตร์ทางเคมี จลน์ศาสตร์ทางเคมี สมดุลวัฏภาคและเคมีเชิงไฟฟ้า

2.       คำนวณปริมาณสารสัมพันธ์

3.       ทดสอบสมบัติทางกายภาพของสารตามทฤษฎีจลน์ของก๊าซและของเหลว

4.       หาค่าความร้อนและสารละลายตามหลักอุณหพลศาสตร์ทางเคมี

5.       หาค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาตามหลักจลนศาสตร์เคมีสมดุลวัฎภาคเคมีเชิงไฟฟ้า

6.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนร้และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย สมบัติของสารละลาย สมบัติในเชิงทฤษฎีจลน์ของก๊าซและของเหลว

หลักอุณหพลศาสตร์ทางเคมีจลน์ศาสตร์ทางเคมีสมดุลวัฏภาคและเคมีเชิงไฟฟ้า

2.   คำนวณปริมาณสารสัมพันธ์

3.   ทดสอบสมบัติทางกายภาพของสารตามทฤษฎีจลน์ของก๊าซและของเหลว

4.   ทดสอบค่าความร้อนและสารละลายตามหลักอุณหพลศาสตร์ทางเคมี

5.   หาค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาตามหลักจลนศาสตร์เคมี

6.  สร้างแผนผังวัฏภาคของสารสององค์ประกอบและสามองค์ประกอบ

7.  ทดสอบคุณสมบัติของสารเชิงเคมีไฟฟ้า

8.  ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของกาซของเหลว และของแข็ง สารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย สมบัติของสารละลาย ทฤษฎีจลน์ของก๊าซและของเหลว อุณหพลศาสตร์ทางเคมี จลน์ศาสตร์เคมี สมดุลวัฏภาค และเคมีเชิงไฟฟ้า