ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การดำเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น  อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ  การใช้ยา  การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด  การเสริมสมรรถภาพทางกาย  คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่มเกม  กีฬาไทย  หรือกีฬาสากล  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ