3000-1502 (3-0-3) เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เศรษฐกิจพอเพียง

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

         1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ทศพิธราชธรรมหลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

         2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

         3. ตระหนักในความสำคัญของการพึ่งตนเองและก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 


สมรรถนะรายวิชา 

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ทศพิธราชธรรมหลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

           2. วิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่หลักธรรมและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการพัฒนาประเทศ 

           3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


อธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ทศพิธราชธรรมหลักสัปปุริสธรรม 7 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโครงการอันเนื่องมาจากการพระราชดำริและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต