ศึกษาเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ของไหล สมบัติของไหล ความดันและเฮด การเคลื่อนที่ของของไหล ประเภทของการไหล สมการความต่อเนื่อง พลังงานการไหล แรงและโมเมนตัมในการไหล การไหลในท่อ และการวัด อัตราการไหล หลักอุณหพลศาสตร์ สมบัติสารบริสุทธิ์ สถานะของแก๊สอุดมคติ กฎของอุณหพลศาสตร์ สเกล อุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทาลปี (Enhthalpy) เอนโทรปี (Entropy) กระบวนการวัฎจักร และ วัฎจักรทวน วัฎจักรกำลังเบื้องต้น และวัฎจักรเครื่องอัดอากาศ