ข้อสอบกลางภาค, ข้อสอบปลายภาค, ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และ ข้อสอบอื่นๆ